Nach Olga Bieniek Kl IIN 2005/2006
Auswertung den Ergebnissen aus H2 Erzeugung
Zn + HCl a ZnCl2 + H2h
dane Oli obliczone obliczone
Zeit [min] H2 Volumen [ml] [HCl] lies [H3O+]in % ZnCl2 [Mol]*10^-4 nH2 n ZnCl2 m ZnCl2 [g]
0 0 100 0 0 0 0
0,5 50 55,4 22,3 0,002232 0,00223 0,304
1 68 39,3 30,4 0,003036 0,00304 0,414
1,5 82 26,8 36,6 0,003661 0,00366 0,499
2 90 19,6 40 0,004018 0,00402 0,548
2,5 97 13,4 43,4 0,00433 0,00433 0,590
3 102 8,9 45,5 0,004554 0,00455 0,621
3,5 105 6,3 46,9 0,004688 0,00469 0,639
4 108 5,6 48,2 0,004821 0,00482 0,657
lesen Lies! Lesen wir