Program DKOS-4015-46/02 Data Data
Tematy - 2N Themen * 2N
Dział IV. Właściwości wybranych metali i niemetali – 7 godzin Teil IV  Eigenschaften Ausgewahlter Elemente 7 Stunden
1 35. Sód i jego związki. 5.09.05 7 Natrium und seine Verbindungen
2 36. Właściwości wapnia i jego związków. 12.09.05 Calzium und seine Verbindungen
3 37. Glin jako przykład pierwiastka o właściwościach amfoterycznych. 19.09.05 Aluminium als Amphoter
4 38. Krzem jako przykład półmetalu – związki krzemu. 26.09.05 Silizium als Halbmetall - Siliziumverbindungen
5 39. Tlen i azot jako najważniejsze składniki powietrza. 03.10.05 Sauerstoff, Stickstoff und der Luft
6 40. Charakterystyka siarki i jej związków. 10.10.05 Schwefel und Siene Verbindungen
7 41. Chlor i jego związki. 17.10.05 Chlor und Seine Verbindungen
Dział V. Równania reakcji chemicznych – podstawy obliczeń chemicznych – 13 godzin 13 Teil V Chemische Gleichungen, Chemisches Rechnen   13 Stunden
8 42. Stopnie utleniania pierwiastków. 24.10.05 Oxidationsstufen Wertigkeit
9 43. Reakcje utleniania-redukcji (redoks). 07.11.05 Red-Ox- Reaktionen
10 44. Bilansowanie równań reakcji redoks. 10.11.05 Red-Ox -Reaktionsbilanz
11 45. Reakcje utleniania-redukcji i ich rola w przemyśle. 14.11.05 Red-Ox-Reaktionen und ihre industrielle Bedeutung
12 46. Reakcje egzo- i endoenergetyczne. 21.11.05 Endothermische und Egzothermische Reaktionen
13 47. Szybkość reakcji chemicznych. 28.11.05 Reaktionsgeschwindigkeit
14 48. Mol i masa molowa. 05.12.05 Mol und Molmasse
15 49. Obliczenia związane z molem i masą molową. 12..12.05 Das Mol - Chemisches Rechnen
16 50. Objętość molowa gazów – prawo Avogadra. 19.12.05 Avogadrogesetz - Molares Volumen
17 51. Ilościowa interpretacja równań reakcji chemicznych. 22.12.05 Mathematik - chemischen Gleichungen
Święta - 22.12.05 - 02.12.06?
18 52. Obliczenia stechiometryczne. 02.01.06 Stochiometrie
19 53. Podsumowanie wiadomości o równaniach reakcji chemicznych i ich interpretacji ilościowej. 09.01.06 Zusammenfassung
20 54. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 12.01.06 Uberprufung
Ferie 16.01.06 29.01.06
Dział VI. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów – 9 godzin 9 Die Reaktionen in wassrigen Loesungen
21 55. Dysocjacja jonowa kwasów, zasad i soli. Elektrolytische Dissoziation
22 56. Moc elektrolitów – stopień dysocjacji. Elektrolytische Kraft Dissoziationsstufe
23 57. Reakcje zobojętniania – zapis cząsteczkowy i jonowy równań reakcji. Neutralisation. Die Beschreibung. Molekular. Ionisch
24 58. Reakcje strąceniowe – zapis cząsteczkowy i jonowy równań reakcji. Fällungsreaktion (z.B. Silberionen Ag+ mit Chloridionen Cl-) Niederschlag
25 59. Odczyn roztworów wodnych substancji – pH. Der pH-Wert
26 60. Badanie odczynu wodnych roztworów soli – hydroliza soli. pH Wert von Salzen. Die Hydrolyse von Salzen
27 61. Ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji hydrolizy soli. Chemische Gleichungen -pH Wert von Salzen. Die Hydrolyse von Salzen
28 62. Podsumowanie wiadomości o reakcjach w roztworach wodnych elektrolitów. Die Reaktionen in wassrigen Loesungen. Zusammensetzung
29 63. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. Uberpruefung
Dział VII. Roztwory – sposoby wyrażania stężeń roztworów – 10 godzin 10 Loesungen - Konzentration
30 64. Roztwory jako specyficzny rodzaj mieszanin. Loesungen als spezifische Mischungen
31 65. Rozpuszczalność substancji. Loeslichkeit
32 66. Szybkość rozpuszczania. Löslichkeitsgeschwindigkeit
33 67. Roztwory nasycone i nienasycone. Gesättigte und Ungesättigte  Lösungen
34 68. Sposoby wyrażania stężeń roztworów. Stoffkonzentration Arten und Einheiten
35 69. Obliczanie stężenia procentowego roztworów. Stoffkonzentration berechnung
36 70. Obliczanie stężenia molowego roztworów. Molarität berechnung
37 71. Przeliczanie stężeń roztworów. Stoffkonzentration Umrechnung
38 72. Podsumowanie wiadomości o roztworach i stężeniach roztworów. Zusammenfassung
39 73. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. Uberprufung