Program DKOS-4015-46/02 Data F:/PROGRAM/ChemLicProg_Podst.pdf
Tematy - 1N Themen 1N
Dział I.  Budowa atomu – 10 godzin Teil I Atombau         10  Stunden
1 1. Chemia jako nauka przyrodnicza – zadania współczesnej chemii. 8.09.05 1 1 Chemie als Naturwissenschaft
2 2. Współczesny uproszczony model budowy atomu – cząstki elementarne. 15.09.05 Atombau und Elementarteilchen 2 Atombau und Elementarteilchen
3 3. Elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym. 22.09.05 http://www2.chemie.uni-erlangen.de/education/medprak/vorlesung/Folien/atombau/sld001.htm 3 Quantenmechanik Das Orbital als Elektronenwolke
4 4. Konfiguracja elektronowa atomów. 29.09.05 4 Atomhulle und  Aufbau des Periodensystems
5 5. Liczba atomowa a liczba masowa. 6.10.05 5 Atomzahl und Massenzahl
6 6. Izotopy i ich zastosowanie. 13.10.05 6 Isotope und quantitative Beziehungen Strahlung und Isotope
7 7. Promieniotwórczość naturalna – szeregi promieniotwórcze. 20.10.05 7 Radioaktivitat
8 8. Promieniotwórczość sztuczna. 8 Nachwei der Radioaktiven Strahlung
9 9. Podsumowanie wiadomości o budowie atomu. 9 Atombau Zusammenfassung
10 10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 10 Uberprufung
Dział II. Układ okresowy pierwiastków – 9 godzin 19 Teil II Periodensystem   9 Stunden
11 11. Budowa układu okresowego pierwiastków chemicznych. 27.10.05 11 Aufbau des Periodensystems
12 12. Zależność między budową atomu i właściwościami pierwiastka a położeniem pierwiastka w układzie okresowym. 3.11.05 12 Atombau des Elements, seine Eigenschaften und Platz im Periodensystem
13 13. Elektroujemność pierwiastków. 10.11.05 13 Elektronegativitat
14 14. Wiązanie atomowe (kowalencyjne). 17.11.05 14 Atombindung
15 15. Wiązanie jonowe. 24.11.05 15 Ionenbindung
16 16. Inne rodzaje wiązań. 01.12.05 16 Andere Bindungsarten
17 17. Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego. 08.12.05 17 Bindungsart und Chemische Eigenschaften
18 18. Podsumowanie wiadomości o układzie okresowym pierwiastków. 15.12.05 18 Zusammenfassung
19 19. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 22.12.05 19 Uberprufung
Święta - 22.12.05 - 02.12.06?
Dział III. Systematyka związków nieorganicznych – 15 godzin 15 Teil  III Systematik anorganischen Verbindungen     15 Stunden
20 20. Reakcje chemiczne a zjawiska fizyczne. 05.01.06 20 Chemische Reaktionen und physikalische Phaenomena
21 21. Równania prostych reakcji chemicznych. 12.01.06 21 Gleichungen einfaher chemischen Reaktionen
22;23 22, 23. Badanie właściwości tlenków różnych pierwiastków. 02.02.06 22,23 Oxide verschiedenen Elemente
24;25 24, 25. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków. 09.02.06 24,25 Herstellung von Basen und Hydroxide
26 26. Budowa cząsteczek, nazewnictwo i zastosowanie wodorotlenków. 26 Hydroxide - Benennung, Aufbau, Anwendung
27 27. Otrzymywanie kwasów. 27 Herstellung von Sauren
28 28. Budowa cząsteczek, rodzaje, nazewnictwo i zastosowanie kwasów. 28 Saure - Benennung, Aufbau, Anwendung
29 29. Budowa i nazewnictwo soli. 29 Salze - Benennung, Aufbau, Anwendung
30;31 30, 31. Sposoby otrzymywania soli. 30,31 Salze - Herstellung
32 32. Właściwości i zastosowanie wybranych soli. 32 Eigenschaqften und Anwendun von Salze
33 33. Podsumowanie wiadomości z systematyki związków nieorganicznych. 33 Zusammenfassung
34 34. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 34 Uberprufung