The  Day  Afte No. 404 -  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 404

Autor: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;     
Jest taka strona 404?????wydanie kompletnie niezaplanowane- Paliwa Oleje Smary Michałowska  Leksykon

  Zainspirowany pewną dyskusją Próbuję po dużej dawce leków  zebrać myśli.  https://www.youtube.com/watch?v=Ga1_hEQeZDM

  Zamieszczam tutaj to co w tych myślach udało się zebrać: Paliwa oleje smary jak w leksykonie Janiny Michałowskiej oraz ciecze do obróbki metali to istotna grupa środków pozwalających na używanie, poprawne wykorzystanie maszyn i urządzeń technicznych ułatwiających  pracę,,,, tak to Płyny Eksploatacyjne. Prerequizyty to Eksploatacja na    poziomie technika mechanika.  Oczywiście. Płyn - to  każda substancja, która może płynąć, tj. charakteryzuje się wielką łatwością zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych elementów nawet dla niewielkich sił, w przeciwieństwie do ciał stałych, które przy niewielkich siłach wykazują proporcjonalność odkształcenia do naprężeń. W wyniku czego płyn może swobodnie przemieszczać się (przepływać). Pamiętajmy, że  pojęcia płyn nie należy utożsamiać tylko z cieczą, gdyż płynami są nie tylko ciecze,  także wszystkie gazy, plazma, a nawet takie mieszaniny różnych faz fizycznych takich jak piana, emulsja, zawiesina i pasta. Działem mechaniki opisującym płyny jest mechanika płynów.  [https://pl.wikipedia.org/wiki/Płyn] Szczególnym przypadkiem płynów są ciekle kryształy.  jak to jest przybliżane studentom przyjrzyjmy się:

Na WAT przedmiot Płyny Eksploatacyjne prowadzi Profesor  Baczewski [http://www.wme.wat.edu.pl/ects/karty/specjalnosci/UiZPPiS/Plyny%20eksploatacyjne%206.pdf]

TREŚĆ PROGRAMU : Definicje, podział i rodzaje płynów eksploatacyjnych. Przepisy BHP i ppoż. przy pracy z płynami eksploatacyjnymi. Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, o zapłonie samoczynnym i paliwa do silników lotniczych. Oleje opałowe. Tendencje rozwojowe paliw. Paliwa niekonwencjonalne. Badania właściwości użytkowych paliw. Substancje smarujące, ich funkcje i właściwości. Oleje silnikowe, przekładniowe i ich tendencje rozwojowe. Smary plastyczne i stałe. Ciecze chłodzące, oleje hydrauliczne, oleje sprężarkowe i inne płyny eksploatacyjne. Badania właściwości eksploatacyjnych olejów smarowych, smarów plastycznych oraz innych płynów eksploatacyjnych.

LITERATURA:
1. Baczewski K.: Tribologia i płyny eksploatacyjne. Cz. II. Płyny eksploatacyjne. WAT, Warszawa, 1993.
2. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKiŁ, Warszawa, 2004.
3. Praca zbiorowa. Tribologia i płyny eksploatacyjne. Materiały do zajęć laboratoryjnych. WAT, Warszawa, 1995.

 Jak wynika z treści pomijane są w programie ciecze obróbkowe do metali, chłodziwa i oleje.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  dr hab. in ż . Adam Koniuszy prowadzi płyny Eksploatacyjne [http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kisa/Wlasciwosci_fizykochemiczne_plynow_ekspl.pdf ].

Treści merytoryczne przedmiotu Wykłady: Podstawowe wiadomo ś ci o stosowanych rodzajach materiałów eksploatacyjnych – podział ze względu na: zastosowanie, stan skupienia. Cechy fizykochemiczne płynów eksploatacyjnych – ciepło spalania, wartość opałowa, liczba oktanowa, liczba cetanowa, lepkość , liczba zasadowa, liczba kwasowa, smarność , gęstość , temperatura krzepnięcia, temperatura zapłonu, temperatura wrzenia itp. Paliwa i biopaliwa do silników. Właściwości benzyny i oleju napędowego. Oleje silnikowe i przekładniowe, klasyfikacja, właściwo ś ci, kierunki rozwoju. Smary plastyczne i stałe, właściwości, podział. Płyny hydrauliczne i chłodzące, właściwości, podział. Środki czasowej ochrony – rodzaje, właściwości. Środki myjące – rodzaje, właściwości. Sposoby bada ń wybranych cech płynów eksploatacyjnych. Ćwiczenia: Oznaczenie lepko ś ci kinematycznej olejów silnikowych oraz przekładni owych. Kontrola pH. płynów eksploatacyjnych. Porównanie cech trybologicznych wybranych olejów silnikowych i przekładniowych z wykorzystaniem aparat u T05, aparatu Timkena. Kontrola poziomu zanieczyszczeń olejów silnikowych w zależności od czasu eksploatacji. Metody nauczania: Wykłady informacyjne i konwersatoryjne, dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia w formie dyskusji oraz metod praktycznych

Literatura : Podstawowa: 1. Olszewski W.: Materiały smarowe i paliwa; Polite chnika Radomska 1996.
2. Wachal A.: Dobór olejów do silników spalinowych; Wydawnictwo WAT – Warszawa 1992
3. Podniało A.; Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT Warszawa 2002
4. Niziński S. Eksploatacja obiektów technicznych. ITE, Rad om 2002
5. Zwierzycki W., Paliwa, oleje, motoryzacyjne płyn y eksploatacyjne. ITE Radom 1998
6. Baczewski K., Szczawiński P., Zielnik W., Płyny eksploatacyjne. Wst ę p do zaj ęć laboratoryjnych WAT. Warszawa 2010
------

AGH dr hab. inż, prof. AGH Ryniewicz Anna  [http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2013-2014/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-mechanika-i-budowa-maszyn-eksploatacja-i-technologia-maszyn-i-pojazdow/module/rbm-2-306-et-s-plyny-eksploatacyjne]

Wykład:

1.Podstawowe pojęcia dotyczące reologii płynów i ich przełożenie na parametry eksploatacyjne.
2.Tribologia płynów a ich parametry użytkowe.
3.Rodzaje i miejsce płynów w systemie eksploatacji.
4.Karbochemiczne i alternatywne komponenty płynów eksploatacyjnych.
5.Dodatki uszlachetniające.
6.Jakość i ekologia paliw samochodowych do silników z zapłonem iskrowym i zapłonem samoczynnym.
7.Podstawowe wskaźniki paliw decydujące o efektywności systemów eksploatacji i ochronie środowiska.
8.Oleje dla motoryzacji. Płyny przemysłowe.
9.Właściwości olejów smarowych decydujące o ich przydatności eksploatacyjnej, zasady doboru i wymiany.
10.Technologiczne płyny eksploatacyjne.
11.Smary plastyczne.
12.System normalizacji jakości płynów.
13.Układy pielęgnacyjne i monitorujące.
14.Utylizacja i biodegradacja płynów eksploatacyjnych.
15.Logistyka dystrybucji płynów eksploatacyjnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Oznaczenie gęstości płynów eksploatacyjnych na bazie ropy naftowej.
2.Wyznaczenie lepkości dynamicznej olejów silnikowych aparatem Höpplera.
3.Wyznaczanie krzywych płynięcia i oznaczanie wskaźnika lepkości olejów silnikowych.
4.Badanie właściwości smarnych przemysłowych olejów przekładniowych na aparacie Stanhope Seta.
5.Analiza jakości i właściwości użytkowych olejów dla motoryzacji na podstawie katalogów i internetowej bazy danych.
6.Badanie odporności na zużycie olejów hydraulicznych na maszynie Roxana.
7.Badanie efektu Barusa.

Zajęcia seminaryjne:

1. Bazy mineralne i syntetyczne do płynów eksploatacyjnych – procesy rafinacji i podstawowe procesy przeróbki chemicznej. Reologia.
2. Rola dodatków uszlachetniających w nowoczesnych płynach eksploatacyjnych. Smarność.
3. Procesy technologiczne przygotowania gotowych produktów w obszarze paliw olejów i smarów. Wskaźniki jakości.
4,5. Paliwa dla motoryzacji – wskazania eksploatacyjne a ochrona środowiska. Benzyny, oleje napędowe – badania testowe, laboratoryjne i eksploatacyjne.
6. Oleje dla motoryzacji – klasyfikacja lepkościowa i klasyfikacje jakościowe.
7,8. Płyny eksploatacyjne przemysłowe – podział. Oleje przemysłowe: przekładniowe, hydrauliczne, magnetoreologiczne, transformatorowe oraz do zastosowań specjalnych.
9. Płyny technologiczne. Oleje i emulsje w procesach obróbki ubytkowej, kucia, walcowania, tłoczenia.
10,11. Smary plastyczne – podstawowe rodzaje, technologia wytwarzania, parametry techniczne, zastosowanie.
12. Zagadnienia normalizacji płynów i systemy jakości.
14, 15. Przechowywanie, dystrybucja, monitoring, biodegradacja, utylizacja płynów eksploatacyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bannister K. E.: Lubrication for industry, New York: Industrial Press Inc. 1996
2.Baczewski K. Paliwa do siników o ZI lub ZS. Kałdoński T. WKŁ, Warszawa 2008
3.Normy przedmiotowe dotyczące płynów eksploatacyjnych.
 4.Ryniewicz A.: Płyny eksploatacyjne (w przygotowaniu)
5.Stachowiak G. W., Batchelor A. W.: Engineering tribology, Butterworth-Heinemann, 2001 USA
6.Spikes H. A.: Lubrication Science, The Physics and Chemistry of Lubricants and Additives in Tribological System, University of London, UK 7.Wachal A.: Dobór i zastosowanie materiałów pędnych i smarów, WAT W-wa 1992,
8.Zwierzycki W. Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego : charakterystyka funkcjonalna i ekologiczna, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
9.Zwierzycki W.: Paliwa, oleje, motoryzacyjne płyny eksploatacyjne, wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1998 10.Zwierzycki W.: Oleje smarowe, dobór i użytkowanie, Wyd. Rafinerii Nafty Glimar W-wa 1996,--------

--------Jak widać w wielu ośrodkach zajęcia prowadzone są w sposób podobny.--------

W Politechnice Śląskiej : dr inż. Adam Ciesiołkiewicz [http://www.polsl.pl/Wydzialy/RIE/bibkartyprzedmiotow/Mechanika%20i%20Budowa%20Maszyn%20II%20st%20stacjonarne/Przedmioty%20specjalno%C5%9Bciowe-TS/MBM_2_TS_MATERIA%C5%81Y%20EKSPLOATACYJNE%20W%20SAMOCHODACH.pdf ]

Treści kształcenia: (oddzielnie dla każdej z form zajęć dydaktycznych W./Ćw./L./P./Sem.)
    Wykład
Materiały eksploatacyjne w samochodach.
Paliwa silnikowe – rodzaje, własności, normy.
Oleje silnikowe mineralne i syntetyczne – klasyfikacja lepkościowa i jakościowa.
Wpływ temperatury oleju na własności smarne.
Oleje przekładniowe – klasyfikacja, własności. Płyny hamulcowe – rodzaje, własności.
Ciecze chłodzące silnik spalinowy – rodzaje, własności, wpływ temperatury na eksploatację.
Ogumienie jako materiał eksploatacyjny.
Zasady użytkowania materiałów eksploatacyjnych i ich wpływ na parametry ekonomiczne i ekologiczne samochodu.
Recykling i utylizacja materiałów eksploatacyjnych.
Laboratorium
Badanie napięcia powierzchniowego oleju silnikowego.
Badanie lepkości oleju silnikowego
Badanie spalania kropli biopaliwa ciekłego.
Badanie temperatury zapłonu oleju napędowego oraz biopaliwa – porównanie.
 
Literatura podstawowa:
1. Baczewski K.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. WKŁ, Warszawa 2005.
2. Baczewski K.: Tribologia i płyny eksploatacyjne. Cz. 2. Płyny eksploatacyjne. WAT, Warszawa 1994.
3. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ, Warszawa 2004.
4. Maćkowski J.: Paliwa samochodowe początku XXI wieku. Centrum Badawczo-Szkoleniowe Diagnostyki
Pojazdów Samochodowych, Katowice 2008.
5. Podniało A.: Paliwa , oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT, Warszawa 2009.
6. Osiński J., Zach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ, Warszawa 2009.
 Literatura uzupełniająca:
1. PN-EN 590.Paliwa do pojazdów samochodowych .Oleje napędowe lekkie
Wymagania i metody badań.2. PN-EN 228/2002. Benzyna bezołowiowa premium. Ogólnie stosowane wymagania i metody badań.
Na dokładkę-  Politechnika Wrocławska [http://www.itcmp.pwr.wroc.pl/~jwach/lab/Lepkosc%20kroplenie%20gestosc%20-%20instrukcja.pdf]

Na deser AGH  i  Laboratorium płynów eksploatacyjnych i biotribologii

 Prof Hanny Ryniewicz -  http://www.uci.agh.edu.pl/laboratoria/laboratorium.php?a=521

W zakończeniu kilka linków do materiałów ilustracyjnych:

Introduction to oil analysis - lubetrend https://www.youtube.com/watch?v=XRa9pDgWwpw

Oil Analysis w/ Oil Sample Reports Presentation by SynMax University  https://www.youtube.com/watch?v=5SFyk7lUjDQ

5 STEPS TO BEST IN CLASS OIL ANALYSIS   https://www.youtube.com/watch?v=bCOjTzcyRtY

Chemistry Lecture on Lubrication https://www.youtube.com/watch?v=Vqz9iHN4y1g

Analysts - Coolant Analysis  https://www.youtube.com/watch?v=Cie-HFvYT2c

Oil Analysis Sampling - 2008 Hyundai Elantra  https://www.youtube.com/watch?v=pb4ZO9ogBeE

https://www.youtube.com/results?search_query=sedimentation

Viscosity of a Liquid - OLabs - Amrita University  https://www.youtube.com/watch?v=6eQs9C88OMo  

https://www.youtube.com/results?search_query=greases+penetration

Grease Thief Analyzer and grease analysis handling (raw) MRG Labs  https://www.youtube.com/watch?v=ewyAXKMFqbQ

Grease Thief Overview - Fanuc Robot Sampling https://www.youtube.com/watch?v=Vjv5acPCiQQ

https://www.youtube.com/results?search_query=dropping+point+grease&spfreload=1

e,g,

ASTM D-2265 Grease dropping point https://www.youtube.com/watch?v=GGSiHDk1bgg

ASTM D 566 - Automatic Dropping Point Tester for Grease https://www.youtube.com/watch?v=yxzEsxfPwUQ

Grease Penetration Test https://www.youtube.com/watch?v=lgaKrdtOUbg

Four Ball Weld Test Demonstration https://www.youtube.com/watch?v=kEv1hSJTQTM

Viscosity Index 101 https://www.youtube.com/watch?v=PafwJwCwgnM

Motor Oil Test - (10W40) - (-18 °C) https://www.youtube.com/watch?v=kR9LwkQxr4A

(PL)Chłodziwo do obrabiarek: Uzupełnianie płynu o wysokim stężeniu https://www.youtube.com/watch?v=HSvE7Tf1eRw

(PL)Chłodziwo do obrabiarek: Uzupełnianie płynu o niskim stężeniu https://www.youtube.com/watch?v=PmxmQJ3BUXM

(PL)Chłodziwo do obrabiarek: Narzędzia chłodziwa https://www.youtube.com/watch?v=RzxQQ5r6_c8

(PL)Chłodziwo do obrabiarek: Przygotowanie nowej porcji https://www.youtube.com/watch?v=VBQ-EbQD2E0

sklejono w  Laboratorium Komputerowego Wspomagania w Chemii; Opracowanie strony   H. P. Janecki 2016-091-29 11:37:31

radujmy się https://www.youtube.com/watch?v=z5soN-mht-c

dr inż.H.P.Janecki

2016-09-29 10:56:41 +0200