The  Day  Afte No. 402-  Laboratorium  Komputerowego Wspomagania w Chemii

 Biuletyn cotygodniowy Laboratorium The Day After 402

Autorzy: Dr inż. Hieronim Piotr Janecki;      Inż. Maria Janecka
     wydanie kompletnie zaplanowane- W oczekiwani na cud

  Aby spokojnie wyjść na spacer (dla zdrowotności na okoliczność cudownego obżarstwa) trzeba być wydolnym oraz mieć sprawne stawy. Jako chemicy zastanówmy się nad zagadnieniami chemii warstw wierzchnich w systemach tribologicznych. zatem..

Wytwarzanie nowych systemów tribologicznych związane jest z rozwojem technologii materiałowej oraz inżynierii materiałowej. Warunkuje ono również rozwój systemów oraz zwiększenie trwałości i niezawodności układów mechanicznych. Konieczne jest równoległe podnoszenie trwałości substancji smarowej oraz warstwy wierzchniej elementów pary kinematycznej. Ponieważ tarciu towarzyszy zużywanie materiałów oraz rozproszenie energii, nieustannie prowadzone są poszukiwania takich systemów, które pozwoliłyby na większe ograniczenie zużycia oraz nakładów związanych z eksploatacją maszyn. Brak modernizacji i nieodpowiednia eksploatacja maszyn generują istotne koszty. Jak wynika z analiz, oszczędności wynikające z planowanej modernizacji i odpowiedniego zarządzania środkami trwałymi sięgają 47% nakładów, a dodatkowe oszczędności, związane z wydłużeniem czasu eksploatacji i zmniejszeniem nakładów na pracę sięgają kolejnych 6% [[i]].Według raportu niemieckiego Ministerstwa Badań straty z powodu tarcia i zużywania sięgały w 1975 roku 5 miliardów marek – w owym czasie stanowiło to około1% PKB [[ii], [iii]]. Wiele systemów tribologicznych w mechanice i protetyce wzorowanych jest na systemach biotribologicznych.Jednak z powodu niedostatecznego poziomu technicznego wierne odwzorowanie układów biologicznych w chwili obecnej jest bardzo trudne [[iv], [v]].Zdrowe, pozbawione patologicznych zmian układy biotribologiczne zdolne są do samoregeneracji: uzupełnienia cieczy synowialnej, chrząstki panewki, główki i stawu oraz błon. W przypadkach patologicznych konieczne jest zastosowanie metody inwazyjnej, czyli wymiana stawu na endoprotezę, która jest jednak systemem znacznie mniej doskonałym od naturalnego stawu. Niniejsza monografia przedstawia wybrane problemy związane z modelowaniem oraz badaniem przemian zachodzących w warstwach wierzchnich w czasie tarcia elementów par kinematycznych oraz testów termicznych. Podczas badań rozpatrywano zjawiska i procesy zachodzące w modelowych środkach smarowych na powierzchni metalu – na granicy faz. Dodatki poddane oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym brały udział w tworzeniu się nowych warstw na powierzchni tarcia oraz na powierzchni metalu w czasie testów termicznych. Analizy powstałych warstw wskazują na obecność związków będących produktami reakcji składników filmu smarowego. Związki te powstają w procesie tarcia i w testach termicznych, a ich powstawanie uaktywnione jest przez katalityczne oddziaływanie powierzchni metali. Lektura doniesień z literatury fachowej i wystąpień na konferencjach oraz opracowań patentowych wskazywała na celowość przeprowadzenia badań warstw wierzchnich. Uzyskane dzięki doświadczeniom informacje, wyniki badań, analizy oraz obserwacje umożliwiły ocenę problematyki tworzenia przeciwzużyciowych warstw wierzchnich z uwzględnieniem różnych form wymuszeń i różnej budowy dodatków stosowanych w tych procesach. Obszar zainteresowań badawczych autora to pochodne ferrocenu. Autor przeprowadził ocenę wpływu tych związków w badaniach wstępnych, a następnie skupił się na sulfidach ferrocenowych. Na podstawie analizy danych z literatury oraz wyników własnych badań opracował syntezę pochodnych ferrocenu oraz metodę symulacji przemian sulfidów ferrocenowych w węźle tarcia. Zastosował przy tym konwencjonalne testy tribometryczne, metody izotopowe oraz metody termiczne. Schemat badań zawierał również modelowanie cząsteczek sulfidów ferrocenowych w powiązaniu z ich działaniem przeciwzużyciowym w testowanych układach. Wstęp do książki Hieronim Piotr Janecki Chemia warstw wierzchnich w tribologii Æ Academic Publishing 501 W. Broadway Ste 186 San Diego, CA 92101 USA ISBN: 978-0-9961021-7-9

 

Rys. 94. Zmiany współczynnika tarcia sulfidów z naniesionymi temperaturami krytycznymi 393 K, 413 K, 473 K (według Temperature – kinetic method for the determination of oil transition temperatures under boundary lubrication conditions) oraz hipotetycznymi warstwami;  = f(T) (Matwiejewski i in., Wlijanije prirody powierchnostiej trenija i smazocznoj sredi na adsorpcju i tempieraturnuju stojkost smazocznych materiałów), przykładowe wyniki badań własnych dla sulfidu XVIII

[i] Bannister K.E., Lubrication for industry, Industrial Press Inc., Nowy Jork 1996, s. 6.
[ii] Research Report (T76-38) Tribologie (Code BMFT-FBT76-38), Bundesministerium fürForschung und Technologie, West Germany, 1976.
[iii] Stachowiak G.W., Batchelor A.W., Engineering Tribology, Elsevier, Amsterdam–Londyn–Nowy Jork–Tokio 1993.
[iv] Burcan J., Badania aparatury i sprzętu medycznego w Politechnice Łódzkiej, Biotribologia. Warsztaty Tribologiczne, Łódź, 22 marca 2007.
[v] Ryniewicz A.M.,The problems of lubrication mechanism of the human joints, „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn” 2002, t. 37, nr 3.

 

[1]Haile J.M., Molecular Dynamics Simulation: Elementary Methods, Wiley, Hoboken (NJ) 2001. [2] Goldstein J. i in., Scanning Electron Microscopy and X-ray microanalysis, wyd. 3, Springer, Nowy Jork 2003. [1] Bannister K.E., Lubrication for industry, Industrial Press Inc., Nowy Jork 1996, s. 6. [3] Research Report (T76-38) Tribologie (Code BMFT-FBT76-38), Bundesministerium fürForschung und Technologie, West Germany, 1976. [4] Stachowiak G.W., Batchelor A.W., Engineering Tribology, Elsevier, Amsterdam–Londyn–Nowy Jork–Tokio 1993. [5] Burcan J., Badania aparatury i sprzętu medycznego w Politechnice Łódzkiej, Biotribologia. Warsztaty Tribologiczne, Łódź, 22 marca 2007. [6] Ryniewicz A.M.,The problems of lubrication mechanism of the human joints, „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn” 2002, t. 37, nr 3. [7] Hebda M., Wachal A., Problemy naukowe i techniczne trybologii, „Przemysł Chemiczny” 1971, nr 6, s. 322–337. [8] Dowson D., Tribologie eine neue wissenschaftliche Disziplin, „Schmiertechnik” 1967, nr 5, s. 268–270. [9] Weigel H., Die wirtschaftliche Bedeutung der Tribologie, „Schmiertechnik” 1969, nr 5, s. 250–253. [10] Heinicke G., Tribochemistry, Akademie Verlag, Berlin 1984, s. 15. [1] Heinicke G., Begriffsbestimmungen und Probleme der Tribochemie, „Schmiertechnik” 1970, nr 3, s. 65–68. [11] Płaza S., Fizykochemia procesów tarcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 12. [12] Garkunov D.N.,Tribotiechnika, Maszynostrojenie, Moskwa 1985. [1] Polzer G., Ebeling W., Äussere Reibung fester Körper, dissipative Strukturen und Selbstorganisation, „Schmierungstechnik” 1986, nr 17. [13] Kostecki B.I., Podstawowe warunki samoorganizacji systemów trybologicznych, „Trybologia” 1988, nr 4, s. 4. [14] Burakowski T., Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni, rozdział 1, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004. 

 • po wo dze nia  ....w rozważaniacch tribochemicznych ....

  INSTRUKCJA DLA STUDENTA

  Wchodzisz do biura prowadzącego:
  1. Ogarnij się
  2. Upewnij się, czy wiesz jak Prowadzący wygląda i jak się nazywa (to ważne)
  3. Rozpocznij wizytę od "Dzień Dobry"
  4. Zapytaj czy Prowadzący ma w tej chwili czas na przyjęcie interesanta
  5. Przedstaw się (Imię, Nazwisko, Rok, Kierunek)
  6. Przedstaw w sposób bardzo zwięzły sprawę, Jaka do Prowadzącego Cię sprowadza?. Jeśli nie zdołasz Tego zrobić w ciągu 29 sekund podejście należy uznać za utracone!!!
  7. Podziękuj za poświęcony czas oraz powiedz "Do widzenia" (źródło StudentPotrafi.pl)

  Wkręcający: H.P. Janecki

     2016-03-27 18:41:06 +0200